TCP - FIBERGLASS - POOL

รับติดตั้งสระไฟเบอร์กลาส สระว่ายน้ำสำเร็จรูปแบบถาวร 
กระบวนการผลิตได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี 8 ชั้น
สวยงาม คงทนแข็งแรงกว่าสระคอนกรีตหลายเท่า ไม่เกิดปัญหาสระเสียรูป สระแตกเสียหาย ซึ่งเกิดแรงดันดินและน้ำนอกสระ น้ำในสระไม่เท่ากัน​

เทคโนโลยีสระไฟเบอร์กลาส 8 ชั้น

โมเดลสระว่ายน้ำ

ไฟเบอร์กลาสของ TCP-Pool

TCP - FIBERGLASS - POOL - NEMO

SIZE : 2.3 x 4.5 x 1.3 Meters​

ขนาดสระ

ความลึกสระ

ปริมาตรน้ำ

อุปกรณ์พื้นฐาน

เครื่องกรองทราย

ปั้มน้ำ

Salt Chlorinator

สกิมเมอร์

หัวจ่ายน้ำ

ตู้คอนโทรล

การเตรียมพื้นที่(ไม่รวมเข็ม)

ไฟใต้น้ำ LED

อุปกรณ์ทำความสะอาดชุดใหญ่ 1 ชุด

วัสดุสิ้นเปลืองเคมี

เกลือ 100 Kgs/1set
กรดเกลือ 1 แกลลอน
น้ำยากำจัดตะไคร่ 1 แกลลอน
ชุดทดสอบสภาพน้ำ 1 set​

ชุด Jet Spa 1 ชุด
ไฟใต้น้ำ LED เปลี่ยนสีได้
ชุดว่ายน้ำทวนคลื่น​

อุปกรณ์เสริมพิเศษ(เพิ่มเติมได้)​

2.3 x 4.5m

1.3 m

14 คิว

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 ชุด

2 หัว

1 ตู้

1 พื้นที่ (ตามสเปค)

1 ชุด (ตามสเปค)

1 เซ็ต

TCP - FIBERGLASS - POOL - DORY

SIZE : 2.3 x 5.6 x 1.3 Meters​

ความลึกสระ

ปริมาตรน้ำ

อุปกรณ์พื้นฐาน

เครื่องกรองทราย

ขนาดสระ

Salt Chlorinator

สกิมเมอร์

หัวจ่ายน้ำ

ตู้คอนโทรล

การเตรียมพื้นที่(ไม่รวมเข็ม)

ไฟใต้น้ำ LED

ปั้มน้ำ

อุปกรณ์ทำความสะอาดชุดใหญ่ 1 ชุด

วัสดุสิ้นเปลืองเคมี

เกลือ 100 Kgs/1set
กรดเกลือ 1 แกลลอน
น้ำยากำจัดตะไคร่ 1 แกลลอน
ชุดทดสอบสภาพน้ำ 1 set​

ชุด Jet Spa 1 ชุด
ไฟใต้น้ำ LED เปลี่ยนสีได้
ชุดว่ายน้ำทวนคลื่น​

อุปกรณ์เสริมพิเศษ(เพิ่มเติมได้)​

2.3 x 5.6 m

1.3 m

17 คิว

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 ชุด

2 หัว

1 ตู้

1 พื้นที่ (ตามสเปค)

1 ชุด (ตามสเปค)

1 เซ็ต

TCP - FIBERGLASS - POOL - SEAHORSE

SIZE : 2.3 x 5.9 x 1.3 Meters​

ความลึกสระ

ปริมาตรน้ำ

อุปกรณ์พื้นฐาน

เครื่องกรองทราย

ขนาดสระ

Salt Chlorinator

สกิมเมอร์

หัวจ่ายน้ำ

ตู้คอนโทรล

การเตรียมพื้นที่(ไม่รวมเข็ม)

ไฟใต้น้ำ LED

ปั้มน้ำ

อุปกรณ์ทำความสะอาดชุดใหญ่ 1 ชุด

วัสดุสิ้นเปลืองเคมี

เกลือ 100 Kgs/1set
กรดเกลือ 1 แกลลอน
น้ำยากำจัดตะไคร่ 1 แกลลอน
ชุดทดสอบสภาพน้ำ 1 set​

ชุด Jet Spa 1 ชุด
ไฟใต้น้ำ LED เปลี่ยนสีได้
ชุดว่ายน้ำทวนคลื่น​

อุปกรณ์เสริมพิเศษ(เพิ่มเติมได้)​

2.3 x 5.9m

1.3 m

18 คิว

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 ชุด

2 หัว

1 ตู้

1 พื้นที่ (ตามสเปค)

1 ชุด (ตามสเปค)

1 เซ็ต

TCP - FIBERGLASS - POOL - SWAN

SIZE : 3.2 x 6 x 1.3 Meters​

ความลึกสระ

ปริมาตรน้ำ

อุปกรณ์พื้นฐาน

เครื่องกรองทราย

ขนาดสระ

Salt Chlorinator

สกิมเมอร์

หัวจ่ายน้ำ

ตู้คอนโทรล

การเตรียมพื้นที่(ไม่รวมเข็ม)

ไฟใต้น้ำ LED

ปั้มน้ำ

อุปกรณ์ทำความสะอาดชุดใหญ่ 1 ชุด

วัสดุสิ้นเปลืองเคมี

เกลือ 100 Kgs/1set
กรดเกลือ 1 แกลลอน
น้ำยากำจัดตะไคร่ 1 แกลลอน
ชุดทดสอบสภาพน้ำ 1 set​

ชุด Jet Spa 1 ชุด
ไฟใต้น้ำ LED เปลี่ยนสีได้
ชุดว่ายน้ำทวนคลื่น​

อุปกรณ์เสริมพิเศษ(เพิ่มเติมได้)​

3.2 x 6 m

1.3 m

25 คิว

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 ชุด

2 หัว

1 ตู้

1 พื้นที่ (ตามสเปค)

1 ชุด (ตามสเปค)

1 เซ็ต

TCP - FIBERGLASS - POOL - FLAMINGO

SIZE : 4.2 x 8 x 1.3 Meters​

ความลึกสระ

ปริมาตรน้ำ

อุปกรณ์พื้นฐาน

เครื่องกรองทราย

ขนาดสระ

Salt Chlorinator

สกิมเมอร์

หัวจ่ายน้ำ

ตู้คอนโทรล

การเตรียมพื้นที่(ไม่รวมเข็ม)

ไฟใต้น้ำ LED

ปั้มน้ำ

อุปกรณ์ทำความสะอาดชุดใหญ่ 1 ชุด

วัสดุสิ้นเปลืองเคมี

เกลือ 100 Kgs/1set
กรดเกลือ 1 แกลลอน
น้ำยากำจัดตะไคร่ 1 แกลลอน
ชุดทดสอบสภาพน้ำ 1 set​

ชุด Jet Spa 1 ชุด
ไฟใต้น้ำ LED เปลี่ยนสีได้
ชุดว่ายน้ำทวนคลื่น​

อุปกรณ์เสริมพิเศษ(เพิ่มเติมได้)​

4.2 x 8 m

1.3 m

44 คิว

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 ชุด

2 หัว

1 ตู้

1 พื้นที่ (ตามสเปค)

2 ชุด (ตามสเปค)

1 เซ็ต

TCP - FIBERGLASS - POOL - DOLPHIN

SIZE : 3.2 x 10 x 1.3 Meters​

ความลึกสระ

ปริมาตรน้ำ

อุปกรณ์พื้นฐาน

เครื่องกรองทราย

ขนาดสระ

Salt Chlorinator

สกิมเมอร์

หัวจ่ายน้ำ

ตู้คอนโทรล

การเตรียมพื้นที่(ไม่รวมเข็ม)

ไฟใต้น้ำ LED

ปั้มน้ำ

อุปกรณ์ทำความสะอาดชุดใหญ่ 1 ชุด

วัสดุสิ้นเปลืองเคมี

เกลือ 100 Kgs/1set
กรดเกลือ 1 แกลลอน
น้ำยากำจัดตะไคร่ 1 แกลลอน
ชุดทดสอบสภาพน้ำ 1 set​

ชุด Jet Spa 1 ชุด
ไฟใต้น้ำ LED เปลี่ยนสีได้
ชุดว่ายน้ำทวนคลื่น​

อุปกรณ์เสริมพิเศษ(เพิ่มเติมได้)​

3.2 x 10 m

1.3 m

42 คิว

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 ชุด

2 หัว

1 ตู้

1 พื้นที่ (ตามสเปค)

2 ชุด (ตามสเปค)

1 เซ็ต

TCP - FIBERGLASS - POOL - BLUE WHALE

SIZE : 4.7 x 12 x 1.3 Meters​

ความลึกสระ

ปริมาตรน้ำ

อุปกรณ์พื้นฐาน

เครื่องกรองทราย

ขนาดสระ

Salt Chlorinator

สกิมเมอร์

หัวจ่ายน้ำ

ตู้คอนโทรล

การเตรียมพื้นที่(ไม่รวมเข็ม)

ไฟใต้น้ำ LED

ปั้มน้ำ

อุปกรณ์ทำความสะอาดชุดใหญ่ 1 ชุด

วัสดุสิ้นเปลืองเคมี

เกลือ 100 Kgs/1set
กรดเกลือ 1 แกลลอน
น้ำยากำจัดตะไคร่ 1 แกลลอน
ชุดทดสอบสภาพน้ำ 1 set​

ชุด Jet Spa 1 ชุด
ไฟใต้น้ำ LED เปลี่ยนสีได้
ชุดว่ายน้ำทวนคลื่น​

อุปกรณ์เสริมพิเศษ(เพิ่มเติมได้)​

4.7 x 12 m

1.3 m

60 คิว

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 ชุด

2 หัว

1 ตู้

1 พื้นที่ (ตามสเปค)

2 ชุด (ตามสเปค)

1 เซ็ต

สนใจติดตั้งสระไฟเบอร์กลาส ติดต่อได้ที่

096 841 5954
081 822 6782

Contact Us

Head office

Branch : 91/1239 หมู่ 11 ซ.รามอินทรา 44
ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02 - 4611879

Fax : 02 - 4611947

Hotline : 081-8226782  Line : thaiconpool

Email : info@thaiconpool.com

 

Call Center : 096 841 5954

                     081 822 6782

ID Line : tcppool

Facebook : @TCPPOOL.9

347/19 โครงการ MCP Factory 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 84 (ซอย วัดคู่สร้าง)
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290​

ALL RIGHTS RESERVED ©2018 TCPPOOL​

Email : tcppool.service@gmail.com

www.tcppool.com

TCP สระ ว่า ย น้ํา สํา เร็ จ รูป, รับ สร้าง สระ ว่า ย น้ํา ราคา, สระ ว่า ย น้ำ ราคา ประหยัด